Tájékoztató a gyermekeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának igénybevételéhez |

Tájékoztató a gyermekeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának igénybevételéhez

Lakossági napelemes rendszerek támogatása es fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva (RRF-6.2.1)
2022-04-15

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási   támogatásáról   szóló 518/2020. (XI. 25.)Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető egyszeri támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeiken javítsanak. Ehhez a Magyar Államkincstár (atovábbiakban: Kincstár) közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésbőlvissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Hol lehet tájékozódni a Rendelet tartalmát illetően?

A Rendelet letölthető PDF formátumban elérhető a Kincstár honlapján (Főoldal > Lakossági ügyfelek >Otthonfelújítási támogatás >) az Általános tájékoztató menüpontban és a www.uj.jogtar.hu honlapon is. A Rendelet január 1-jétől hatályos szövegét az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet több részletben módosította, illetve kiegészítette a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet az otthonfelújításhoz kapcsolódó kamattámogatásos kölcsön felvételének lehetőségével. Ezek a rendeletek ismegtekinthetők a már jelzett jogszabálykereső honlapon.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

 • elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpontalatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatokbecsatolásával;
 • A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ezelőírt dokumentumok másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938Budapest);
 • Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak- nyomtatvanyai) elérhetőek.

Ki igényelheti a támogatást

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos lakóhellyelrendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként igényelhetik.

Igénylő lehet az a

 1. nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szólótörvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 2. nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezőszemélyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a háromhónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén

Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek (a továbbiakban: lakás) felújítására igényelhető a támogatás.

Melyek az igénylés alapvető feltételei?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebbenszületett gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő(együttes igényléskor házastársa vagy élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakásingatlan- nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Melyek az igénylés további feltételei? 

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • Az igénylővel vagy házastársával/élettársával a felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehetsem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pedig sem a házastársának vagy élettársának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem a közeli hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. A számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársanevére és címére kell szólniuk.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazolódokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő megfelelően kitöltse és a kérelmével együtt nyújtsa be a Kincstárhoz.

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:

 • víz-, csatorna-,    elektromos-,    gáz-közműszolgáltatás     bevezetése,    illetve     belső hálózatának kiépítésevagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrásokalkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-,illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  • a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség(így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. ) Korm.rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Példák:

 1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
  Munkadíj: 1.500.000,- Ft
  Kifizethető támogatás:3.000.000,- Ft
  Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.
 2. Felújítás teljes költsége: 5. 000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
  Munkadíj: 1.000.000,- Ft Kifizethető támogatás:2.000.000,- Ft
  A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így akifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.
 3. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
  Munkadíj: 0,- Ft
  Kifizethető támogatás: 0,- FtA kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %- os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlákkiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

Melyek az igénylés elbírálásához szükséges dokumentumok, amelyeket igénylőnek be kell nyújtania?

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

sorszám dokumentum megnevezése kötelező opcionális
a) vállalkozási szerződés(ek) másolata X
b) számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetésétigazoló dokumentum másolata X
c) az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnálfigyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatóságiigazolványának másolata X
d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé váltengedélyező határozatának másolata X
e) a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén avárandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy akezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annakfennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, ahalvaszületést vagy a magzat elhalását követően az errevonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja X
fa) 25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozottmunkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata X
fb) 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosságminősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosságitámogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra valójogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata X
fc) 25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyijáradékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata X
fd) 25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekekotthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagyfővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata X
g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében aközokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratbafoglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata X
h) számlaösszesítő X
ia) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítésimunkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyekközlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata X
ib) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítésimunkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének ésfelülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatásfolyósításának                        szabályairól                        szóló141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet           szerinti           súlyosfogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolataarról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékosvagy súlyos mozgáskorlátozott X
j) amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjüklakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermeküllakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatásirészről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülőnyilatkozata (4. sz. melléklet) X
k) együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelemmásik igénylő által történő benyújtásához és adatainakkezeléséhez (2. sz. melléklet) X
l) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számúmelléklet szerinti nyilatkozata X
m) amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermekszüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámjagyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatálybanlévő gyámhatósági határozat másolata X
n) Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységfolytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejűmagánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásbólkiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedélyvagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata X
o) amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamelymásik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozottnemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyarnyelvű fordítása X
p) személyazonosságok igazolása céljából a személyazonosítóhatósági igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetőiengedély másolata az igénylő(k)re vonatkozóan X
q) három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekbeutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerintiregisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata X
r) ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekekotthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, agyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díjmegállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivataláltal kiállított határozat másolata X
s) ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlákvalamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése,cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról,hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazolószámla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódóvállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000Ft/kWp összeget X
t) 2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújításikölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata,melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majdcsatolni X
u) Ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagyvállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építésitevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemesrendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződésmásolata, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozónyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz,amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenülszaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezettvillamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra X
v) A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.)Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint igénybe vett családiotthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családiotthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagyelszámolni tervezett számlák másolata X
x) nagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása (3. sz. melléklet) X

* megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-osmértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű,vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekekotthongondozási díjában részesül.

Milyen nyilatkozatok szükségesek a kérelemhez?

A kérelemhez szükséges legfontosabb nyilatkozatok elérhetők és letölthetők a Kincstár honlapjáról az alábbi linkrekattintva: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi- ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai

Ugyancsak innen érhetők el a vállalkozási szerződés legalapvetőbb tartalmára és a számlaösszesítő tartalmára ésformátumára ajánlott mintadokumentumok.

A Rendelet a különböző élethelyzethez és a kérelem tartalmához kötötten, valamint a kérelemben megadott adatokellenőrizhetősége érdekében következő nyilatkozatok kérelemmel együttes benyújtását jelöli meg a kérelemben igényelttámogatás elbírálásához:

 • A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő –büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában atársadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló évi CXXII. törvény (atovábbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan
  1. a 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  2. a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzetifelsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretébentanulmányokat folytatott, amely tartalmazza az igénylő személyi azonosító adatait, valamint az oktatási intézmény azonosító adatait és a képzésre vonatkozó információkat, ideértve a tanulmányok megkezdésének és várható befejezésének időpontját is, vagy
  3. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült.
 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult, azonban a szülők egyike a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejűmagánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.
 • Ha az igénylő gyermeke a 25. életévét betöltötte, a gyermekre vonatkozóan nyilatkoznia szükséges a súlyosfogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról.
 • Ha az igénylő, vagy a gyermeke mozgáskorlátozott személy, akkor a súlyos fogyatékosság minősítésének ésfelülvizsgálatának, valamint a súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozóan nyilatkozik arról, hogy ő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.
 • Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár ajogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából az állami adóhatóságtól a szükséges adatokat beszerezze,és az abban foglalt személyes adatokat
 • Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár és aKormányhivatal az igénylő § (2) bekezdése szerinti saját, valamint törvényes képviselőként a támogatásijogosultságot megalapozó kiskorú gyermeke, valamint az ingatlana adatait a támogatási kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása és felhasználásának ellenőrzése céljából kezelje.
 • A nagykorú gyermek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva írásban nyilatkozik a személyes adatainak kezeléséről.
 • Amennyiben a támogatásra jogosító gyermek az igénylő 12. várandóssági hetet betöltött magzata, akkor az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata szükséges, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja.
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
  1. a felújítással érintett lakásra korábban a Falusi CSOK támogatást igénybe vette-e, és amennyiben igen, akkor azahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát benyújtja;
  2. a felújítás kivitelezési munkáit végző szerződéses vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalójavagy vezető tisztségviselője;
  3. együttes igénylés esetén a felújítás kivitelezési munkáit végző szerződéses vállalkozó egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője;
  4. az általa megadott adatok a valóságnak

Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A kérelmek elbírálásáraa Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlenalkalommal van mód hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. Ez a 30 nap a teljes ügyintézési folyamatot meghosszabbítja. Amennyiben a Kincstár a beérkezett adatok alapján az elbírálást követően jóváhagy támogatási összeget, akkor erről az ügyfelet egy támogatói okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét az igénylő belföldi – kérelemben megadott – bankszámlájára utalja 5 napon belül.

Hogyan történik a támogatás jogszerű igénybevételének ellenőrzése?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapjánmegállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.